Carregant...

Notícies

  • Posició de l'Avenç respecte el Canal de la Infanta

    >>> Posició de l'Avenç respecte el Canal de la Infanta

  • Atletes

    >>> Atletes

Posició de l'Avenç respecte el Canal de la Infanta

06/03/2022

PROPOSTA DE L’AVENÇ DE CORNELLÀ PER A RECUPERAR I MILLORAR L’ESTRUCTURA I EL RECORREGUT DEL CANAL DE LA INFANTA EN EL TERME MUNICIPAL

INTRODUCCIÓ

En el procés endegat per l’ajuntament de Cornellà de Ll. per a rehabilitar part del recorregut del Canal de la Infanta en el terme municipal, l’Avenç va ser informada el passat mes de juliol  dels grans trets de l’estudi dut a terme per l’ajuntament. Va ser una informació oral, sense documentació, atès que s’estava en la fase d’avantprojecte.
Per aquest motiu l’Avenç de Cornellà vol explicitar la seva posició en aquest procés de definició de com hauria de ser la rehabilitació del Canal a fi que es tingui en compte per part de l’ajuntament abans d’elaborar un projecte.

OBJECTIU DE LA PROPOSTA
La proposta va adreçada a recuperar i fer viva la memòria històrica del canal mitjançant el sanejament, preservació i  restauració del recorregut del Canal, així com de les seves estructures.
La proposta s’estructura amb l’eix de definir per trams el recorregut del canal com a “via verda” o com a “via blava”. En aquest sentit cal citar com a material d’interès l’estudi sobre el Rec Vell i el Canal de la Infanta fet per la UPC a instàncies de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2019.
La “via verda” és la que té com objecte tenir en compte l’itinerari del Canal per a crear un passeig o via, degudament sanejada i amb elements de verd urbà, a fi de promoure la circulació no motoritzada de persones, tant amb finalitats de lleure com de mobilitat urbana o interurbana.
La “via blava” consisteix en introduir l’aigua a la via verda, sota diverses formes,  com a millora del paisatge urbà i testimoni de la importància que va tenir i té  l’aigua com a recurs econòmic, social i cultural per a la ciutat.
Aquests trams de “via verda-blava” s’haurien de dur a terme mitjançant un seguit d’intervencions i la redacció d’avantprojectes o estudis.

INTERVENCIONS

A.- URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE VIA VERDA DES DELS HORTS URBANS DE CAN MERCADER FINS A LA RAMBLA SOLANES.
Actuacions bàsiques
a.1.- Sanejar i urbanitzar tot el tram entre els horts urbans de Can Mercader i la Rambla Solanes, així com a dotar-lo de verd urbà que convidi al passeig i a la circulació  segura de vianants.
a.2.- Descobriment de l’estructura del Canal en el tram que va des de la Ronda de Dalt fins a la Rambla Solanes. Aquesta recuperació comportarà la supressió dels horts existents sobre el canal en aquell tram.
a.3.- Dotar de verd urbà diferenciat l’estructura descoberta del Canal.
a.4.- Donar sortida a les aigües i materials que baixen quan plou pel torrent de la Remunta. Actualment aquests materials van a parar en bona part al mateix Canal, convertint-lo en un abocador a tocar del mateix pont de Conflent. La continuïtat i el desguàs del torrent sembla haver estat impedit per l’ocupació d’algunes instal·lacions industrials a la part sud-oest.
a.5.- Restaurar el pont de Conflent a l’alçada de la Rambla Solanes d’acord amb la solució que s’hagi pres per a desguassar el torrent de la Remunta. Establir un pas suficient de vianants a fi de donar continuïtat a la línia verda més enllà del terme de Cornellà.

B.- RESTAURACIÓ DEL PONT DE QUITLLET
Actuacions bàsiques
b.1.- L’estructura residual del pont amenaça ensorrar-se per la manca de suports laterals. Cal introduir un sistema de suports que li retornin la seguretat que hi havia quan el pont estava sostingut lateralment pel terreny.
b.2.- Sanejament del pont avui cobert d’herbes i heura. 

(sabem que hi ha un avantprojecte per fer-ho)

C.- RECUPERACIÓ DEL TRAM DEL CANAL COM VIA BLAVA EN EL SEU PAS PEL COSTAT SUPERIOR DEL PARC DE CAN MERCADER AMB L’APROFITAMENT DE L’AIGUA QUE BROLLA DE LA MINA .
c.1.- Aquesta recuperació passa per descobrir la traça del Canal a l’àmbit comprès entre el límit sud oest del parc per sobre de la rotonda del Passatge dels Alps i el límit de l’espai ocupat per la piscina d’estiu, que existeix al llarg del tram  però actualment soterrada. Aquesta actuació  comportarà també  la recuperació del pont del canal del camí de Can Mercader – a la part superior del parc-  i estudiar fins a quin punt és possible descobrir algun element original del pont del canal existent a  l’entrada superior al parc que va ser modificada per a fer-la més ampla.
Aquest espai te unes mides aproximades de uns 460 metres de llarg, per 2,50 metres d’amplada, essent per tan la superfície ocupada de 1.150 m2.
c.2.- Dotar aquesta superfície descoberta del Canal de 1.150 m2  l’estructura descoberta del canal d’aigua corrent aprofitant l’aigua de la mina que sorgeix al mig del parc. L’aportació d’aigua seria la suficient per aconseguir una profunditat aproximada de 0,08 m.,  el que representaria un volum d’aigua de 90 m2, que podria assumir perfectament el cabal existent actualment a la mina, tot instal·lant un bombament des de la cota actual de sortida d’aquesta, fins a la cota de la lamina d’aigua recuperada.  Aquesta lamina d’aigua donaria una imatge totalment real del que era el canal quan estava en funcionament. Aquesta proposta es podria recollir en projecte que està redactant l’AMB, en la que proposa per la traça del canal una via verda.

AVANTPROJECTES

D.- REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE DE SANEJAMENT I URBANITZACIÓ DEL PASSATGE VIL·LA JÚLIA
El passatge Vil·la Júlia s’estructura sobre la regadora del Molí, avui tapada amb una llosa de ciment tot al llarg del costat sud-est de Can Rosés, estretament relacionada amb el salt de Can Rosés i l’estructura del Canal existent a la vessant sud del carrer dels Alps.
L’estat actual no és adequat per a la circulació de vianants i caldria urbanitzar la zona de manera que es recuperés els testimonis del Canal i de la regadora, en el marc d’una recuperació de tot el passatge per habilitar-lo com a zona segura de vianants.

E.- REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE DE RESTAURACIÓ/DESCOBRIMENT DE LA REGADORA QUER I SANEJAMENT DE LES COLUMNES DE CAN VILUMARA
Des del salt d’aigua de Can Vilumara fins a la carretera de Sant Joan Despí hi ha un tram de la  regadora Quer que desaiguava les aigües de Can Vilumara. Actualment la regadora està tapada i no és visible malgrat haver-hi a terra uns vidres, cada vint metres aproximadament,  que haurien de permetre veure la regadora.
L’existència actualment no visible de la regadora forma una unitat amb les columnes de ferro fos de l’antiga fàbrica de La Llana o Can Vilumara.

F.- REDACCIÓ D’UN AVANTPROJECTE PER A LA INTRODUCCIÓ DE L’AIGUA COM ELEMENT DE MILLORA DEL PAISATGE EN ELS PARCS I ESPAIS VERDS COL·LATERALS A LA TRAÇA DEL CANAL.
Actuació concreta
L’estudi tindria com objecte reconèixer l’enginyeria de l’aigua mitjançant la introducció d’aquest element natural, en alguna de les seves formes, en el Parc del Canal de la Infanta, en el Parc de Can Corts, en l’espai verd existent entre la carrereta d’Esplugues i la via del tren de dalt, així com en el Parc de Rosa Sensat.

EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA

La diversitat i pluralitat d’intervencions i estudis d’aquesta proposta fan necessari que la seva execució sigui  duta a terme en fases successives en el temps. En aquest sentit, i a títol orientatiu, les diferents mesures a prendre es formulen de major a menor peremptorietat. Així es consideren que haurien de ser executades a curt termini les intervencions A i B, i a mig termini les C, D, E i F.

 

Cornellà, octubre de 2021
L'Avenç de Cornellà

La nostra missió és la defensa del patrimoni arquitectónic, històric i cultural de la ciutat de Cornellà.

L'Avenç de Cornellà

Segueix-nos a les xarxes!